• youtube
  • facebook
Cực nóng: Bí mật lá thư gửi thế hệ Việt Nam năm 2100

Cực nóng: Bí mật lá thư gửi thế hệ Việt Nam năm 2100

timer18/04/2018

Tại sân của Nhà truyền thống nhà máy Thủy điện Hòa Bình có một khối bê tông hình thang. Trên đó có tấm biển khắc dòng chữ: 'Thư gửi các thế hệ tương lai'. Cho đến hôm nay, xung quanh chuyện lá thư này có rất nhiều huyền thoại.

Cực nóng: Bí mật lá thư gửi thế hệ Việt Nam năm 2100

Cực nóng: Bí mật lá thư gửi thế hệ Việt Nam năm 2100

timer17/04/2018

Tại sân của Nhà truyền thống nhà máy Thủy điện Hòa Bình có một khối bê tông hình thang. Trên đó có tấm biển khắc dòng chữ: 'Thư gửi các thế hệ tương lai'. Cho đến hôm nay, xung quanh chuyện lá thư này có rất nhiều huyền thoại.

Cực nóng: Bí mật lá thư gửi thế hệ Việt Nam năm 2100

Cực nóng: Bí mật lá thư gửi thế hệ Việt Nam năm 2100

timer17/04/2018

Tại sân của Nhà truyền thống nhà máy Thủy điện Hòa Bình có một khối bê tông hình thang. Trên đó có tấm biển khắc dòng chữ: 'Thư gửi các thế hệ tương lai'. Cho đến hôm nay, xung quanh chuyện lá thư này có rất nhiều huyền thoại.

Cực nóng: Bí mật lá thư gửi thế hệ Việt Nam năm 2100

Cực nóng: Bí mật lá thư gửi thế hệ Việt Nam năm 2100

timer17/04/2018

Tại sân của Nhà truyền thống nhà máy Thủy điện Hòa Bình có một khối bê tông hình thang. Trên đó có tấm biển khắc dòng chữ: 'Thư gửi các thế hệ tương lai'. Cho đến hôm nay, xung quanh chuyện lá thư này có rất nhiều huyền thoại.

Cực nóng: Bí mật lá thư gửi thế hệ Việt Nam năm 2100

Cực nóng: Bí mật lá thư gửi thế hệ Việt Nam năm 2100

timer17/04/2018

Tại sân của Nhà truyền thống nhà máy Thủy điện Hòa Bình có một khối bê tông hình thang. Trên đó có tấm biển khắc dòng chữ: 'Thư gửi các thế hệ tương lai'. Cho đến hôm nay, xung quanh chuyện lá thư này có rất nhiều huyền thoại.

Cực nóng: Bí mật lá thư gửi thế hệ Việt Nam năm 2100

Cực nóng: Bí mật lá thư gửi thế hệ Việt Nam năm 2100

timer17/04/2018

Tại sân của Nhà truyền thống nhà máy Thủy điện Hòa Bình có một khối bê tông hình thang. Trên đó có tấm biển khắc dòng chữ: 'Thư gửi các thế hệ tương lai'. Cho đến hôm nay, xung quanh chuyện lá thư này có rất nhiều huyền thoại.

Cực nóng: Bí mật lá thư gửi thế hệ Việt Nam năm 2100 được chôn dấu ở Thủy điện Hòa Bình

Cực nóng: Bí mật lá thư gửi thế hệ Việt Nam năm 2100 được chôn dấu ở Thủy điện Hòa Bình

timer17/04/2018

Tại sân của Nhà truyền thống nhà máy Thủy điện Hòa Bình có một khối bê tông hình thang. Trên đó có tấm biển khắc dòng chữ: 'Thư gửi các thế hệ tương lai'. Cho đến hôm nay, xung quanh chuyện lá thư này có rất nhiều huyền thoại.

Cực nóng: Bí mật lá thư gửi thế hệ Việt Nam năm 2100

Cực nóng: Bí mật lá thư gửi thế hệ Việt Nam năm 2100

timer17/04/2018

Tại sân của Nhà truyền thống nhà máy Thủy điện Hòa Bình có một khối bê tông hình thang. Trên đó có tấm biển khắc dòng chữ: 'Thư gửi các thế hệ tương lai'. Cho đến hôm nay, xung quanh chuyện lá thư này có rất nhiều huyền thoại.

  • 1